Voor verwijzers – PUMP-IT studie


PUMP-IT studie

In de PUMP-IT studie wordt onderzocht of het mogelijk is om naast de standaardchemotherapie via het infuus ook plaatselijke chemotherapie direct in de lever toe te dienen door middel van een chemopomp die middels een operatie onder de huid wordt geplaatst. Deze studie is bedoeld voor patiënten met uitzaaiingen van darmkanker naar de lever waarvoor zij chemotherapie via het infuus moeten krijgen.

Doel van de studie

De PUMP-IT studie heeft als doel het vaststellen van de haalbaarheid en veiligheid van de gecombineerde chemotherapie via de chemopomp en de standaardbehandeling (chemotherapie via het infuus) voor patiënten met leveruitzaaiingen van darmkanker in Nederland.

Antoni van Leeuwenhoek

Voornaamste in- en exclusiecriteria

Voor de volledige in- en exclusiecriteria verwijzen wij u naar het onderzoekprotocol (hoofdstuk 4).

Inclusiecriteria

 • 18 jaar of ouder
 • ECOG performance score van 0 of 1
 • Histologisch bewezen colorectaal carcinoom
 • Indicatie voor systemische therapie
 • Radiologisch bewezen colorectale levermetastasen
 • Technisch mogelijk de chemopomp katheter te plaatsen op basis van CT of MRI met adequate arteriële fase
 • Adequaat bloedbeeld, nierfunctie, leverfunctie en stolling

Exclusiecriteria

 • Aanwezigheid van extrahepatische ziekte
 • Voorafgaande bestraling of resectie van de lever
 • Bekende DPD deficiëntie
 • Zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven
 • Ernstige comorbiditeit
 • Elke psychologische, familiaire, sociologische of geografische omstandigheid die mogelijk compliance met het studie protocol en follow-up schema hindert

Studie design

In deze studie krijgen alle patiënten de chemopomp behandeling. Er wordt dus niet door loting bepaald wie de chemopomp behandeling wel en niet krijgen. Alle patiënten die deelnemen aan het onderzoek krijgen ook de behandeling en controles zoals die nu standaard zijn in Nederland. Aanvullende informatie vind u in het onderzoeksprotocol en de proefpersoneninformatie. U kunt contact opnemen met het studieteam van de PUMP-IT studie via pump@nki.nl.

Contact

 pump@nki.nl
Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam